UP TOGETHER

JPEG - 66.1 kio

Het project Up Together werd doorkruist door de ziekte van de hoofdverantwoordelijke sinds begin juni. Hoewel er vervangers werden ingezet, werd er niet meer in nieuwe informatiesessies geïnvesteerd. Vóór die datum werden er drie informatievergaderingen gehouden, waaraan meer dan zestig mensen hebben deelgenomen.

Het bleek ook dat er moeilijk begeleiders konden worden gevonden die bereid waren zich voor heel de duur van een opvangtraject in te zetten. Om dat op te lossen werd de functie van vrijwilligersverantwoordelijke gecreëerd, die vanaf de maand april werd uitgeoefend door een in personeelsbeleid beslagen vrijwilliger. Een andere vrijwilliger trad op als Up Together-afgevaardigde voor de Brusselse netwerken, om de taak van de projectleider te verlichten en hem te helpen bij het coördineren van de opvang in Brussel.

In de herfst hebben we besloten geen nieuwe lokale netwerken meer te openen, maar ons toe te leggen op de goede afloop van de nog aan de gang zijnde opvang. Om een balans te kunnen opmaken van het proefproject, dat in zijn derde jaar was, hebben we een externe en onafhankelijke audit van het project besteld.
Nadat de hoofdverantwoordelijke met ziekteverlof ging, hebben in totaal vier personen, van wie twee vrijwilligers, elkaar opgevolgd om die taak te vervullen. JRS Belgium heeft besloten geen nieuwe mensen meer te ontvangen en de ontwikkeling van de plaatselijke opvangnetwerken te vertragen.

In de loop van de voorbije drie jaar werden meer dan dertig kwetsbare migranten opgevangen. In 2018 waren er een honderdtal vrijwilligers en zes actieve netwerken bij betrokken. Daardoor is het project onze interne mogelijkheden te boven gegaan en moest er een nieuw kader voor worden vastgelegd.

De door JRS bestelde audit diende om, met de hulp van alle betrokkenen, de werking en de resultaten van het project te evalueren, alsook om te bepalen onder welke voorwaarden het zou kunnen worden voortgezet. Volgende punten verdienen speciaal onze aandacht:
  Wegens de bijzondere kwetsbaarheid van de opgevangen migranten heeft Up Together meer professionele ondersteuning nodig en moet het project kunnen beschikken over een dichter en krachtiger netwerk.
  Een doelmatige ondersteuning en opvolging van zoveel vrijwilligers vergt een hoogstaande omkadering en interne procedures die niet kunnen worden gegarandeerd met de huidige middelen.
  Er moet een speciale inspanning worden geleverd op het vlak van interne en externe communicatie.

Uit de externe audit is gebleken dat Up Together heel origineel en uniek is voor een doelpubliek dat overal onder de radar blijft. De audit heeft het gunstige resultaat ervan benadrukt, zowel voor de opgevangen migranten als voor de vrijwilligers.
Niettemin is het absoluut nodig de professionele omkadering van onze vrijwilligers te versterken en, meer algemeen, de organisatiestructuur van JRS Belgium. Om die redenen heeft de Raad van Bestuur besloten het project op te schorten zolang we niet met zekerheid kunnen beschikken over nieuwe middelen om zowel het opvangproject als de al dan niet bezoldigde medewerkers een optimale omkadering te bieden.
We schorten het Up Together-project op na de verhuizing van Khan, de laatste persoon die we ontvangen hebben. Hij werd erkend als staatloze en heeft zo een statuut in België verkregen. Een laatste opvang, die in schoonheid eindigt.

<<Terug