Bent u advocaat?

Toegang tot het centrum

U kan uw cliënt elke dag bezoeken tussen 8u en 22u, uitgezonderd tijdens de maaltijd, op vertoon van uw geldige beroepskaart. Het is aangeraden om op voorhand te controleren of uw cliënt zich in het centrum bevindt. De mogelijkheid bestaat steeds dat hij naar een ander centrum is overgeplaatst of naar een verhoor is ...

Gegevens van de gesloten centra

We vestigen uw aandacht op de volgende punten :

  • Het is aangeraden om de gedetineerde de dag zelf nog van uw aanstelling op te bellen via de onthaaldienst van het gesloten centrum om hem op de hoogte te brengen van het tijdstip van uw bezoek. Deze telefoon zal hem geruststellen. Hij, op zijn beurt, zal u op de hoogte brengen van mogelijke urgente zaken én van de talen die hij spreekt zodat u, indien nodig, een (door het BAJ beëdigde) tolk kan oproepen.
  • Rekeninghoudend met de korte beroepstermijnen die gelden in geval van detentie, is het belangrijk om onmiddellijk aan de directeur van het centrum een kopie aan te vragen van de administratieve beslissingen die genomen zijn t.a.v. uw cliënt. Het is ook aangeraden om aan de Dienst Vreemdelingenzaken een kopie aan te vragen van het administratief dossier.

Juridische grond
De toegang van advocaten tot de gesloten centra wordt bepaald in artikels 63 e.s. van het K.B. van 2 augustus 2002. Hier vindt u meer informatie.

Art. 63.De bewoners hebben het recht dagelijks tussen acht uur ’s morgens en tien uur ’s avonds gratis met hun advocaat te telefoneren (behalve tijdens de maaltijden).
De advocaten hebben het recht op ieder ogenblik met hun cliënt telefonisch in contact te treden (behalve tijdens de maaltijden).
Het telefonisch contact tussen een bewoner en zijn advocaat kan niet worden verboden.

Art. 64. De advocaten en de tolken die de advocaat bijstaan hebben dagelijks, minstens van acht uur ’s morgens tot tien uur ’s avonds, toegang tot het centrum, indien zij er een cliënt hebben en voorzover zij hun hoedanigheid door middel van een geldige beroepskaart kunnen aantonen.
Er wordt toegang tot het centrum verleend aan de advocaten die niet in één van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn, op voorwaarde dat de Minister, op advies van de Procureur des Konings en van de Stafhouder van de Orde van Advocaten van het gerechtelijk arrondissement waar het centrum gelegen is, een bijzondere machtiging heeft gegeven.
Het bezoek door de advocaat kan niet worden verboden.

Art. 65. Indien er ernstige aanwijzingen zijn dat het bezoek aan het centrum door een tolk een gevaar vormt voor ’s lands veiligheid, de openbare veiligheid of de openbare orde of indien dit noodzakelijk is ter voorkoming van strafbare feiten, ter bescherming van de gezondheid of de goede zeden, ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen of ter bescherming van de veiligheid van het centrum, kan de centrumdirecteur of zijn plaatsvervanger ten aanzien van de tolk één van de volgende maatregelen nemen :
1° een mondelinge waarschuwing;
2° het bezoek doen afbreken;
3° de toegang tot het centrum weigeren.
Indien de centrumdirecteur of zijn plaatsvervanger de sancties bedoeld in 2° en 3° oplegt, dient hij de Minister hiervan onmiddellijk, via hiërarchische weg, op de hoogte te brengen.
Indien een tolk een ontvluchting tracht voor te bereiden of te vergemakkelijken, stelt de centrumdirecteur of zijn plaatsvervanger hem ter beschikking van de politiediensten.

Art. 66. Indien er ernstige aanwijzingen zijn dat oneigenlijk gebruik of misbruik wordt gemaakt van de rechten bepaald in artikel 63, eerste en tweede lid en artikel 64, eerste lid, wordt de Stafhouder van de balie van het gerechtelijk arrondissement waar de advocaat is ingeschreven of, indien het een advocaat betreft bedoeld in artikel 64, tweede lid, de Stafhouder van de balie van het gerechtelijk arrondissement waar het centrum gelegen is, hiervan onmiddellijk op het hoogte gebracht.

Medewerking met JRS
JRS biedt haar volledige medewerking aan de advocaten die optreden in de gesloten centra. Onze geaccrediteerde bezoekers zijn professionele sociale hulpverleners. Zij zijn gebonden door het beroepsgeheim. Ze nemen nooit op eigen initiatief contact op met een advocaat maar enkel op vraag van de gedetineerde.