Voor wie?

In België, is het project ‘Up Together’ gericht op personen wiens aanvraag voor een verblijfsvergunning afgewezen werd en die bevrijd werden uit de gesloten centra of de terugkeerhuizen voor één van de volgende redenen:

  • hun gezondheid is verslechterd;
  • de Dienst Vreemdelingenzaken is er niet in geslaagd om een bewijs van hun identiteit of hun reisdocumenten te verkrijgen;
  • een uitwijzing naar hun herkomstland zou hun integriteit in gevaar brengen, en zou dus een schending van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens betekenen.
  • de autoriteiten geven hen een bevel om het grondgebied te verlaten, wetende dat een dergelijk order niet kan worden uitgevoerd.

Waarom hen helpen ?
Afgewezen personen genieten geen rechten in België: ze kunnen niet werken, noch sociale bijstand ontvangen. Op deze manier worden ze gedwongen in de illegaliteit te leven, overgeleverd aan allerlei uitbuitingsnetwerken: huisjesmelkers, prostitutie, illegale arbeid, … . Dit gegeven alleen al rechtvaardigt onze aandacht en onze solidariteit!

Tussen de honderden mensen die jaarlijks vrij komen uit de detentiecentra zonder dat het bevel om het grondgebied te verlaten uitgevoerd kan worden, bevinden sommigen zich in een nog paradoxalere situatie. Zelfs als ze zouden willen, zouden ze niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst omdat deze weigert hen te erkennen of te ontvangen op het grondgebied of omdat een oorlogssituatie de terugkeer simpelweg onmogelijk maakt. Men noemt hen daarom “onverwijderbare” personen.

Hun situatie is zo oneerlijk dat wij geloven dat het nuttig is om uw aandacht te vestigen op hen die nergens welkom zijn. U ontvangt een gedetailleerde analyse en talrijke getuigenissen van onverwijderbare personen op de site Point of no return.

Een Europees project
Wat bieden wij hen?
De gastvrijheid van Up Together
De strijd tegen racisme
Wilt u deelnemen?